Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for levering af ydelser

Nærværende forretningsbetingelser, samhandelsaftale samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og, ValueAdders  CVR nr. 41 20 43 62 (VA). I tilfælde af afvigelser mellem forretningsbetingelserne og samhandelsaftale skal vilkårene i samhandelsaftalen gælde.

 1. Kunden skal stille det nødvendige data til rådighed for VA. Data omfatter indkøbs transaktioner, leverandør faktura, notaer og afregninger. Ligesom fastprisaftaler, aftalebreve, policer og lignende som beskriver vilkår med eksisterende leverandører.
 2. Kunden accepterer at overdrage data til VA, som opbevarer disse under udførelse af den aftalte opgave.
 3. Ønsker Kunden, at benytte sig af ”Drift og aftaleopfølgning” service hos VA overdrager Kunden løbende og senest hver den 5. i måneden data til VA.
 4. I forbindelse med VA udførsel af opgaver jf. punkt 2 er det aftalt, at Kunden i et rimeligt omfang i aftaleperioden stiller personaleressourcer til rådighed for VA, såfremt dette er påkrævet.
 5. Hvis VA aflønning er aftalt til at sker efter ”No Cure No Pay”- modellen er beregningsgrundlaget:
  • Samlede kreditnotabeløb indkrævet ifm. med fakturakontrol
  • Dokumenteret besparelser de første 12 -24 måneder ved indgåelse af nye indkøbsaftaler. Hvis der ikke er aftalt løbende rapportering af opnået besparelse, vil beregningen af den dokumenterede besparelse baseres på volumen de seneste 12 måneder.
 1. Praktisk udførsel af opgaverne aftales mellem Kunden og VA
 2. Ønsker Kunden ekstraarbejder udført af VA estimerer VA forud et timeantal der altid skriftligt skal godkendes af Kunden før igangsætning.
 3. Ved en eventuel overskridelse af det estimerede timeantal i forbindelse med ekstraarbejder skal Kunden orienteres og give accept før ekstraarbejder kan fortsættes.
 4. Ekstraarbejde afregnes pr. time + moms jf. priser bilag A
 5. VA kan fakturere Kunden efter afslutning af hver enkelt del-opgave
 6. Den aftalte timepris ved ekstraarbejde er fast i aftaleperioden og kan ikke reguleres
 7. Kunden accepterer ingen ekstra gebyrer eller lignende
 8. Leverandøren sender faktura til Kunden efter nærmere anvisninger fra Kunden vedrørende fakturaindhold mv.
 9. Betalingsbetingelserne er 20 dage netto fra modtagelse af korrekt faktura. Rentelovens almindelige regler er gældende.
 10. VA garanterer, at VA i aftaleperioden overholder alle retningslinjer som kunden kræver opfyldt, herunder f.eks. sikkerhed og miljø.
 11. VA er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for udførsel af opgaver.
 12. VA garanterer, at alle ydelser leveret under nærværende samarbejdsaftale opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv.
 13. Er en opgave ikke udført på fyldestgørende vis forpligter VA sig til vederlagsfrit at udbedre manglerne. Manglerne skal udbedres straks efter at VA er gjort bekendt med manglen eller efter aftale med Kunden.
 14. VA hæfter for sine underleverandørers forhold på samme vis som for egne forhold.
 15. VA og kunden er, ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af samarbejdsaftalens omfattede ydelser. Forsikringerne skal være tegnet på tidspunktet for samarbejdsaftalens ikrafttræden.
 16. I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang, og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende).
 17. Alle tvister – herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af samarbejdsaftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed
 18. Alle samarbejdsaftaler er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres.
 19. Såfremt VA udførsel af ydelser under nærværende samarbejdsaftale indebærer behandling af personhenførbare oplysninger, er VA til enhver tid forpligtet til at sikre, at gældende dansk persondatalovgivning overholdes, særligt persondataloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med senere ændringer). VA må ikke behandle personoplysningerne til andre formål end dem, som Kunden har fastsat, ligesom VA ikke må behandle personoplysningerne efter instruks fra andre end Kunden
 20. Ændringer i forhold til nærværende aftale kan indgås og er alene gyldige, såfremt disse er skriftlige og skriftligt tiltrådt af begge parter.
 21. Misligholder VA og eller Kunden deres samarbejdsaftale skal den misligholdende part uden ugrundet ophold meddele den anden part dette samt underrette om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Ved gentagne misligholdelser kan disse vurderes, at være væsentlige, der berettiger den skadelidte part til, at ophæve samarbejdsaftalen med 1 måneds varsel
 22. Aftaler med VA er undergivet dansk ret.
 23. I de tilfælde hvor Kunden bliver tildelt en opgave / vinder et udbud i forbindelse med offentlige udbud afregner Kunden, som tillæg til det aftalte honorar,  en stor fadøl til VA.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.